Friday, December 9, 2011

Mùa đông

Hôm nay đi làm...

Mới sáng ra gặp trời lạnh...

Ta biết mùa đông đã về...

No comments:

Post a Comment